Historia wersji on-line CRM

Historia wersji

Oprogramowanie ITCube jest nieustannie rozwijane. W ciągu roku dostępnych jest standardowo około 4 nowych wersji programu. Poniżej przedstawiony został opis najnowszych dostępnych aktualizacji oraz lista wersji archiwalnych z przeciągu ostatnich 5 lat wraz z opisem najważniejszych zmian funkcjonalnych.

.

Wersja 2024.2 (2024.03.12)

 • Kreator automatyzmów - nowy mechanizm umożliwia definiowanie we własnym zakresie podstawowych automatyzmów, pozwalając na usprawnienie powtarzalnych czynności. Mechanizm umożliwia bardzo rozbudowane definiowanie warunków wykonania akcji - poniżej podano klika wybranych przykładów:

  - Jeśli dodano OFERTĘ zawierającą pozycje z danej kategorii towarowej to wygeneruj ZADANIE dla obsługującego oferty z przesunięciem jednego tygodnia

  - Jeśli odebrano MAILA, w którego TEMACIE występuje określona fraza to wygeneruj ZADANIE dla BOK

  - Jeśli w ramach wskazanego działu dodano KONTRAHENTA oznaczając go dodatkowo z wybranym atrybutem to wygeneruj ZADANIE dla konsultanta

  - Jeśli dodano ZAMÓWIENIE ZAMKNIĘTE którego sumaryczna wartość przekracza zadaną wartość to wyślij MAIL do kontrahenta z potwierdzeniem tego faktu pobierając treść ze wskazanego szablonu

  - Jeśli wskazana osoba dodała KONTRAHENTA z wybranego regionu to wyślij MAIL do osoby oznaczonej w systemie jako jego opiekun
 • Wiązanie zadań z korespondencją przychodzącą - najnowsza wersja systemu wprowadza długo oczekiwaną opcję wiązania odebranych maili z zadaniami. W konsekwencji do każdej odebranej korespondencji można delegować (ręcznie lub automatycznie) zadania, dzięki czemu użytkownik systemu dysponuje szczegółową informacją o kontekście w ramach którego ma wykonać określoną czynność.

 • Inne funkcje:

  - Dodanie mechanizmu dynamicznego zawężania listy użytkowników do wskazanego działu na formularzach wszystkich kalendarzy, zadania, działania serwisowego, projektu, etapu projektu

  - Dodanie funkcji automatycznego przeliczenia wartości pozycji dokumentu handlowego na główną walutę dokumentu podczas zapisu rekordu

  - Wprowadzenie mechanizmu podpowiedzi dla pola dział na formularzu osoby kontaktowej na bazie obecnych w bazie wpisów

  - Dostosowanie modułu Integrator do Comarch Erp Optima 2024.2, Wapro Mag 8.90 …

Wersja 2024.1 (2023.12.13)

 • Nowe automatyzmy - w najnowszej wersji wprowadzono mechanizm dodawania korespondencji mailowej, zadań czy notatek w momencie wystąpienia zdefiniowanych zdarzeń. Przykładowo, technicznie możliwe jest obecnie automatyczne:
  - delegowanie zadania dotyczącego "przypomnienia się" dla osoby dodającej ofertę,
  - wysłanie korespondencji do klienta w przypadku wprowadzenia dokumentu handlowego z nim związanego,
  - uzupełnienie historii klienta o notatkę/zadanie w przypadku rejestracji maila o zadanym temacie.

 • Rozbudowa pod potrzeby KSeF - wiele funkcjonalności związanych z modułem Handel zostało dodatkowo rozbudowanych tak aby możliwa była przyszła integracja z systemem KSeF. Przykładem nowych funkcjonalności jest dodanie pól CN i GTU w ramach kartoteki towarowej, dodanie symbolu i tłumaczenia nazwy kraju, formalny zapis danych związanych z formami płatności oraz danymi do przelewów bankowych. Dodatkowo rozszerzony został formularz "O firmie" tak aby możliwe było formalne zapisanie wszystkich danych rejestrowych firmy oraz dodawanie wielu podmiotów, które mogą wystawiać dokumenty handlowe.
 • Integracja z HermesSQL - do grona aplikacji sprzedażowych które obsługuje modułu ITCube INTEGRATOR dołączył system HermesSQL firmy HumanSoft.

 • Inne funkcje:

  - Dodanie funkcji zapisywania zdarzenia "Zmiana hasła ITCUBE/SMTP/IMAP" w ramach historii sesji,

  - Rozbudowa mechanizmu licencjonowania o funkcję obsługi wielu kluczy sprzętowych HASP,

  - Rozbudowa słownika "Sposoby płatności" o możliwość definiowania domyślnego terminu płatności,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP/50C 2024, Symfonia 2.0 2023, COMARCH Optima 2024) …

Wersja 2024.0 (2023.09.19)

 • Nowe szablony wydruku - w najnowszej wersji wprowadzono dodatkowy styl wydruku o nazwie "Kompaktowy", który wyróżnia się zwartą strukturą oraz nowoczesnym, atrakcyjnym wyglądem. Styl ten dotyczy ofert, zamówień, faktur, zakupów oraz wszystkich wydruków serwisowych. Dodatkowo w nowym stylu możliwe jest konfigurowanie koloru wybranych elementów oraz użytej czcionki bez konieczności tworzenia dodatkowych/indywidualnych rozwiązań.

 • Korekty i duplikaty faktur - moduł fakturowania rozszerzony został o funkcje zarządzania fakturami korygującymi oraz wydrukami duplikatów. Dla każdej faktury VAT możliwe jest wiec dodawanie i wydruk ilościowych oraz wartościowych faktur korekt. Jednym kliknięciem pobierzemy także duplikat faktury w formie pliku PDF.

 • Zarządzanie zastępstwami - wprowadzono możliwość wskazywania zastępcy podczas dodawania nieobecności. Dzięki temu mechanizm akceptacji ofert, zakupów, kosztów, mailingów itd. automatycznie przekazuje prośbę o podjęcie decyzji do stosownej osoby podczas absencji bezpośredniego przełożonego.
 • Grupowanie pól w dodatkowych formularzach - moduł ITCube FORMULARZE, pozwalający na rozbudowę systemu o własne/dodatkowe formularze, został rozbudowany o możliwość graficznego grupowania pól. Mechanizm generowania osobnych sekcji obejmujących powiązane logicznie pola przyczynia się do znaczącego zwiększenia czytelności formularzy z dużą ilością pól.

 • Inne funkcje:

  - Dodanie funkcji definiowania ilości/szerokości kolumn w module FORMULARZE,

  - Aktualizacja bibliotek klucza HASP do wersji 9.1 (wparcie dla terminalowych instalacji Windows 11 Pro/Server 2022),

  - Usprawnienie mechanizmu email ICAL invitation poprzez dynamiczne zarządzanie znacznikiem ORGANIZER,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2023.6) …

Wersja 2023.3 (2023.06.05)

 • Inteligentny mechanizm CACHE - najnowsza wersja systemu wprowadza mechanizm inteligentnej pamięci podręcznej. W zależności od typu zasobu, pory dnia itd. poszczególne komponenty systemu przechowywane są w pamięci przeglądarki na określone interwały czasowe. Przekłada się to na znaczne obniżenie (ponad 50%) ilości równoczesnych połączeń oraz objętości danych przesyłanych pomiędzy przeglądarką a serwerem systemu ITCube.

 • Graficzne flagi korespondencji - na wzór popularnych programów pocztowych wprowadzono możliwość oznaczania elektronicznej korespondencji graficznymi flagami. Dodatkowo mechanizmy zarządzania korespondencją wysłaną/odebraną rozszerzono o możliwość filtrowania rekordów względem powyższych flag.

 • Profile kolorystyczne - wprowadzono predefiniowane schematy kolorystyczne oraz możliwość definiowania nowych we własnym zakresie. Jednocześnie rozbudowano profil użytkownika tak by każdy z pracowników mógł używać indywidualnie schematu który mu odpowiada.
 • Zwiększenie możliwości integracji - moduł ITCube REST API pozwalający na integrację z aplikacjami zewnętrznymi (dodawanie kontrahentów, notatek, zadań czy dokumentów sprzedaży) został rozbudowany o długo oczekiwaną funkcję rejestracji dokumentów plikowych.
 • Inne funkcje:

  - Rozszerzenie mechanizmu definiowania niestandardowych pól dodatkowych o pola typu DATA,

  - Poprawa czytelności interface poprzez wprowadzenie trybu kompaktowego dla menu kontekstowego kontrahenta/osoby kontaktowej/projektu/etapu projektu,

  - Generowanie nazwy pliku wydruku PDF na podstawie języka wskazanego w szablonie dokumentu sprzedaży,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia 50C/ERP 2023.1, Comarch XL 2023) …

Wersja 2023.2 (2023.03.06)

 • Tablica KANBAN - najnowsza wersja systemu oferuje zupełnie nowe narzędzie zarządzania zadaniami. Dostępne do tej pory kalendarze są wygodnym narzędziem do planowania i organizowania wydarzeń w czasie. Nie są jednak zawsze idealnym rozwiązaniem do zarządzania procesami, które mają określoną datę zakończenia a główny nacisk kładziemy na monitorowanie postępów pracy oraz terminową realizację. W takim przypadku bardziej popularnym podejściem jest wykorzystanie tak zwanej tablicy KANBAN, która umożliwia organizację zadań w kolumnach. Kolumny mogą być używane do oznaczania postępów w realizacji, takich jak "W trakcie realizacji", "Do sprawdzenia" czy "Zakończone". W połączeniu z technologią drag and drop umożliwia to łatwe i wygodne zarządzanie postępami wszystkich zadań, które muszą być wykonane.

 • Schematy kolorystyczne - nowa funkcja definiowania kolorystyki interfejsu umożliwia samodzielną zmianę szaty graficznej w celu dostosowania systemu ITCube CRM do kolorystyki firmowej. Dostępne są również predefiniowane schematy kolorów, w tym także tryb ciemny (tzw. dark mode). Plany rozwojowe przyszłej wersji zakładają także rozbudowę mechanizmu o obsługę profili kolorystycznych dla poszczególnych pracowników.
 • Fazy realizacji zadań - wprowadzono mechanizm definiowania słownika faz realizacji zadań. W rezultacie użytkownik uzyskuje możliwość bardziej precyzyjnego i formalnego opisu etapu realizacji na jakim znajdują się aktywne zadania. Jednocześnie przeglądarka zadań została rozbudowana o funkcję filtrowania rekordów względem powyższego kryterium.

 • Inne funkcje:

  - Dostosowanie funkcji automatycznego pobierania kursów do nowych wymagań i struktury danych API NBP,

  - Nowy tryb prezentacji słownika kategorii produktów w postaci hierarchicznego drzewa,

  - Mechanizm kontekstowych linków w ramach formularzy Kalendarz miesięczny, tygodniowy, dzienny i KANBAN,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2023.2) …

Wersja 2023.1 (2022.12.12)

 • Wątki mailowe dla dokumentów handlowych - najnowsze wersja systemu oferuje możliwość oznaczania korespondencji elektronicznej znacznikami dokumentów handlowych, z którymi jest ona logicznie związana. Dotyczy to zarówno dokumentów sprzedaży jak i zleceń serwisowych. Oznaczenie korespondencji umożliwia automatyczne łączenie przyszłych odpowiedzi z odpowiednimi obiektami nadrzędnymi i w konsekwencji uzyskanie pełnej historii korespondencji w jednym miejscu.

 • Graficzne wyróżnianie obiektów - mechanizm graficznego wyróżniania obiektów pozwala na "kolorowanie" pól tytułowych formularzy na podstawie praktycznie dowolnego kryterium. Przykładem zastosowania powyższego mechanizmu może być graficzne wyróżnienie: przeterminowanych dokumentów handlowych, firm przynoszących ponadprzeciętne zyski, osób kontaktowych posiadających określone cechy, rekordów zmienionych w niedalekiej przeszłości itd.
 • Inne funkcje:

  - Rozbudowa modułu ITCube WEBSERVICES o funkcję dodawania osoby kontaktowej,

  - Rozbudowa modułu ITCube RAPORTY/STATYSTYKI o tryb raportowania pełnego poddrzewa kategorii produktu oraz zawężenia do działu aktualnie zalogowanego użytkownika,

  - Rozbudowa listy zmiennych w szablonach korespondencji o pozycję "Podpis/Stopka",

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP/50C 2023, Optima 2023.1, WF-MAG 8.80) …

Wersja 2023.0 (2022.09.19)

 • Nowoczesne środowisko wymiany informacji - lista dostępnych modułów rozszerzona została o rozwiązanie ITCube API bazujące na nowoczesnej technologii REST WEB SERVICES. Nowy moduł przeznaczony jest dla Klientów, którym zależy na możliwości automatycznej, cyklicznej wymiany informacji pomiędzy programem CRM oraz aplikacjami/środowiskami zewnętrznymi. W praktyce przy minimalnym nakładzie pracy oraz zakładając podstawową wiedzę techniczną pozwala on dla przykładu na:

  - Zasilanie bazy kontrahentów systemu CRM z poziomu formularzy stanowiących cześć serwisu WWW Klienta,

  - Integrację ze środowiskiem teleinformatycznym w celu delegowania zadań dotyczących konieczności oddzwonienia w ramach nieodebranych połączeń,

  - Monitoring zachowania Klienta w obrębie serwisu WWW czy sklepu internetowego polegający na dodawaniu notatek opisujących wybraną aktywność,

  - Cykliczny eksport informacji z bazy systemu CRM bądź też ich aktualizację z poziomu zewnętrznych aplikacji ...

 • Prezentacja projektów na mapie - moduł ITCube PROJEKTY rozbudowany został o funkcje geolokalizacyjne. Możliwe jest więc odnotowanie autonomicznego adresu inwestycji opisanej przez projekt. Dodatkowo dostępny jest także mechanizm przekształcania adresów na współrzędne geograficzne pozwalając w konsekwencji na prezentację wybranych grup projektów na mapie. Uzupełnieniem powyższych funkcji jest rozszerzenie raportów wchodzących w skład modułu ITCube PROJEKTY o możliwość selekcji danych względem wybranego regionu.

 • Nowa wersja modułu ITCube CTI - W najnowszej wersji modułu odpowiedzialnego za integrację ze środowiskiem teleinformatycznym Klienta wprowadzono wsparcie dla sterowników central internetowych Asterisk.

 • Inne funkcje:

  - Poprawa bezpieczeństwa systemu poprzez zabezpieczenie sesji użytkownika przed jej przejęciem w wyniku skopiowania adresu URL,

  - Wprowadzenie możliwość konfiguracji inicjalnych wartości liczników dla serii ofert, zamówień oraz zakupów,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2022.7) …

Wersja 2022.3 (2022.06.02)

 • Domyślne czasy trwania zadań - nowa wersja systemu wprowadza automatyzm wyznaczania zakresów czasowych dla zadań, nieobecności czy ogłoszeń. W przypadku zadań domyślny czas ich trwania związany jest z wybranym typem. Pozwala to na uniknięcie konieczności ręcznego wprowadzania zakresu czasowego zadań. Oprócz poprawy ergonomii wpływa to także na zwiększenie wiarygodności raportów analizujących czas pracy pracowników. W przypadku nieobecności oraz ogłoszeń system może domyślnie wyznaczać ich zakres czasowy na bazie zdefiniowanych godzin pracy firmy.

 • Graficzny podgląd obciążenia na kalendarzach - kalendarze kontekstowe na formularzach zadania, nieobecności oraz działania serwisowego wzbogacone zostały o mechanizm graficznej prezentacji obciążenia. Dzięki tej funkcji osoba dodająca rekord dysponuje informacją o szacunkowej zajętości czasowej realizatora, w wybranych terminach i w ramach dodawanego typu rekordu. Dla przykładu delegując współpracownikowi zadanie o typie spotkanie kalendarz oznaczał będzie poszczególne dni miesiąca kolorami i tym samym w czytelny sposób podpowie użytkownikowi czy ilość już obecnych spotkań dla wskazanego realizatora jest mała, średnia czy też duża.
 • Wsparcie dla tworzenia szablonów pism - mechanizm redagowania treści korespondencji rozbudowany został o obsługę zmiennych dynamicznych odwołujących się do dokumentów sprzedaży/zakupu. Przykładami takich zmiennych, pobieranych automatycznie z bazy danych, jest numer dokumentu, data sprzedaży, termin płatności czy wartość netto/brutto. Zmiana ta w połączeniu z rozszerzeniem zbioru już dostępnych zmiennych o NIP kontrahenta i PESEL osoby pozwala na wygodne tworzenie szablonów oficjalnych pism związanych z dokumentami handlowymi.

 • Inne funkcje:

  - Rozszerzenie modułu INTEGRATOR o funkcję fizycznego importu faktur do bazy systemu CRM w celach analitycznych oraz przeprowadzania akcji marketingowych,

  - Możliwość selekcji negatywnej dla cech i kategorii produktów w eksportach, akcjach zbiorowych oraz mailingach,

  - Rozbudowa formularza zmiany haseł dla zalogowanego użytkownika o obsługę generowania token`ów OAuth,

  - Rozszerzenie modułu EKSTRANET o obsługę zarządzania zapytaniami ofertowymi,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2022.4) …

Wersja 2022.2 (2022.03.15)

 • Projekty operujące na zbiorach osób kontaktowych - nowa wersja modułu PROJEKTY wprowadza długo oczekiwaną możliwość wiązania projektów oraz ich poszczególnych etapów z grupami osób kontaktowych. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie modułu projektowego do realizacji procesów typu szkolenia czy też działań marketingowych skierowanych do konkretnych pracowników.

 • Automatyzacja procesów biznesowych - dla Klientów, którym zależy na większej automatyzacji procesów biznesowych wprowadzono mechanizm automatycznego wykonywania wybranych funkcji systemu. Nowe możliwości pozwalają na tworzenie sekwencji niestandardowych akcji pod potrzeby konkretnego Klienta. Przykładowo można zdefiniować automatyczne utworzenie zadania dla pracownika na podstawie tematu przychodzącego maila lub faktu pojawienia się nowej oferty, w której został on wyznaczony na koordynatora.
 • Wypożyczenia w ramach zleceń serwisowych - moduł ITCube SERWIS rozbudowany został o możliwość formalnego łączenia wypożyczeń maszyn ze zleceniem serwisowym. Typowym wykorzystaniem nowej funkcji może być odnotowanie wydania samochodu zastępczego na czas naprawy.

 • Inne funkcje:

  - Wprowadzenie nowego trybu generowania menu głównego obejmującego dynamiczne ukrywanie oraz "przyklejanie" do górnej krawędzi okna,

  - Rozbudowa mechanizmu wysyłania niestandardowych powiadomień mailowych o możliwość dodawania załączników,

  - Dodanie możliwości edycji kategorii rekordu pomocy wewnętrznej,

  - Rozszerzenie modułu Integrator dla Symfonia ERP/50C o wydruki faktur walutowych,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP/50C 2022, Comarch ERP Optima 2022.2, Comarch ERP XL 2022) …

Wersja 2022.1 (2021.12.06)

 • Graficzne podpisy - nowa wersja oferuje możliwość wygodnego tworzenia oraz przechowywania graficznych podpisów. Powyższa funkcja obejmuje mechanizm zarządzania podpisami Klientów w ramach zleceń serwisowych. Dodatkowo pozwala także na tworzenie wzorów podpisów użytkowników systemu. Podpisy tworzone mogą być zarówno na urządzeniach stacjonarnych jaki i mobilnych. Plany rozwojowe przyszłej wersji zakładają także rozbudowę mechanizmu o powiązanie z dokumentami handlowymi.

 • Kampanie marketingowe - rozbudowie uległa integracja modułów MAIL oraz PROJEKTY. Jej efektem jest możliwość prostego tworzenia marketingowych kampanii mailowych lub tradycyjnych w ramach projektu. W konsekwencji od teraz wysłanie prostego mailingu do firm związanych z projektem lub konkretnym etapem możliwe jest poprzez "jedno klikniecie". Dodatkowo maile oznaczane są specjalnym znacznikiem co pozwala na automatyczne łączenie odpowiedzi Klientów w odrębny wątek spięty obiektem projektu bądź konkretnego etapu.
 • Przeglądarka etapów projektów - moduł ITCube PROJEKTY został rozbudowany o długo oczekiwaną funkcję dedykowanego mechanizmu przeglądarki etapów. Umożliwia on zaawansowane wyszukiwanie w bazie etapów projektów i tak jak ma to miejsce w przypadku przeglądarek innych obiektów pozwala na filtrowanie po praktycznie dowolnym polu z kartoteki etapu. W przypadku instalacji opartych o silnik bazodanowy MariaDB istnieje także możliwość rozbudowy o dodatkowe kolumny prezentujące dowolną informację z historii etapu.

 • Inne funkcje:

  - Obsługa schematu kryptograficznego TLS dla korespondencji elektronicznej rejestrowanej poprzez protokół IMAPS,

  - Mechanizm automatycznego uzupełniania pola "Związany z" projektu i/lub etapu podczas rejestracji korespondencji elektronicznej,

  - Rozszerzenie listy parametrów o branżę, sposób pozyskania oraz potencjał klienta dla raportów z kategorii Ogólne/Kontrahent modułu ITCube RAPORTY,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima: 2022.0, WAPRO MAG 8.7) …

Wersja 2022.0 (2021.09.08)

 • Nowy poziom bezpieczeństwa - klientom, którym zależy na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa najnowsza wersja oferuje możliwość włączenia mechanizmu dwuetapowej autoryzacji. Jego aktywacja powoduje uruchomienie funkcji wysyłania jednorazowych tokenów. Proces logowania do systemu wymaga więc nie tylko podania loginu oraz hasła ale i dodatkowo wprowadzenie zabezpieczającego kodu otrzymanego drogą mailową. W ramach poprawy bezpieczeństwa systemu wprowadzono także funkcję ukrywania nazwy oraz wersji serwera http przed złośliwym oprogramowaniem skanującym.

 • Kafelkowe/Dotykowe menu kontekstowe - nowy interfejs wprowadza pojęcie kafelkowego/dotykowego menu kontekstowego. Ma na celu prezentację najważniejszych funkcji menu kontekstowego w sposób bardziej ergonomiczny. Dzięki temu użytkownik nie musi już w większości przypadków rozwijać rozbudowanej listy wszystkich operacji związanych z danym obiektem. Najważniejsze z nich są bowiem dostępne od razu w postaci przycisków (wersja stacjonarna) bądź sekcji przeciągnięcia w lewo/prawo (wersja mobilna). W standardzie zaproponowano wybór najważniejszych funkcji dla poszczególnych obiektów, jednocześnie pozostawiając możliwość indywidualnej konfiguracji.

 • Automatyzacja w module Projekty - moduł ITCube PROJEKTY został rozbudowany o funkcje automatyzujące proces zmian ram czasowych w kontekście projektu. W konsekwencji zmiana czasu trwania konkretnego etapu może pociągnąć za sobą automatyczną aktualizację dat w etapach po nim następujących oraz w samym projekcie nadrzędnym.
 • Ergonomia interfejsu mobilnego - w ramach poprawy ergonomii pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono obsługę klawiatur dedykowanych. Dzięki temu w zależności od tego czy edytujemy pole związane z wartością liczbową, telefonem czy adresem e-mail wyświetlany jest inny typ klawiatury z adekwatnym podzbiorem dostępnych znaków. Poprawę ergonomii pracy uzyskano także poprzez dodanie mechanizmu zabezpieczenia wprowadzanych danych przed ich utratą będącą konsekwencją chwilowego zaniku połączenia internetowego.

 • Inne funkcje:

  - Funkcja definiowania tła systemowego dla poszczególnych kont użytkowników,

  - Mechanizm zwijania/rozwijania sekcji pulpitu głównego oraz pamiętania powyższych ustawień w ramach sesji,

  - Prezentacja formularzy w formie płynnej animacji,

  - Nowy typ pola "link" w module FORMULARZE oraz mechanizmie dodawania pól dodatkowych,

  - Rozdzielenie zdarzenia wyświetlenia informacji o pliku oraz jego fizycznego pobrania w historii sesji,

  - Możliwość blokowania sesji niezabezpieczonych protokołem SSL w module Ekstranet,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2021.5, Symfonia 2.0 2021) …

Wersja 2021.3 (2021.06.08)

 • Nowe możliwości kalendarzy - wprowadzone usprawnienia kalendarzy systemowych obejmują między innymi :

  - możliwość zbiorczej prezentacji kalendarzy dla dowolnej ilości realizatorów - dotyczy trybu miesięcznego, tygodniowego oraz dziennego,

  - możliwość zbiorczej prezentacji kalendarzy dla dowolnej ilości typów zadań - dotyczy trybu miesięcznego, tygodniowego oraz dziennego,

  - graficzna prezentacja ilości zadań oraz działań serwisowych na kalendarzu pulpitu głównego.

 • Graficzne pola słownikowe - aktualna wersja systemu korzysta z nowej biblioteki odpowiedzialnej za prezentację pól słownikowych. Oprócz poprawy czytelności list rozwijanych umożliwia ona dodatkowo wzbogacenie poszczególnych pozycji słownika o symbole graficzne. Do zbioru listy rozwijanych prezentujących ikony graficzne należą między innymi: typ/status/priorytet zadania, typ/status/priorytet działania serwisowego, typ notatki, status projektu, status etapu projektu, priorytet korespondencji.

 • Szablony dokumentów sprzedaży - funkcja dodawania dokumentu sprzedaży na bazie rekordu istniejącego już w bazie rozbudowana została o tryb w którym wszystkie dane poszczególnych pozycji pobierane są ponownie z bazy produktowej przy zastosowaniu aktualnej polityki rabatowej, szablonu wydruku oraz tłumaczeń.

 • Inne funkcje:

  - rozbudowa modułu PROJEKTY o mechanizm automatycznego przesuwania daty zakończenia etapu w wyniku zmiany daty jego rozpoczęcia,

  - poprawa czytelności mechanizmu "Wstaw grafikę" edytora HTML poprzez wprowadzenie odrębnych sekcji publiczne/prywatne,

  - rozszerzenie integracji z systemami SAGE Symfonia ERP oraz 50c o obsługę 6 progów cenowych wraz z dynamicznym modelem cen brutto/netto,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima: 2021.4, WAPPRO MAG 8.60.6) …

Wersja 2021.2 (2021.03.31)

 • Nowy, bardziej ergonomiczny interface - wprowadzenie nowej wersji interfejsu graficznego obejmującej między innymi :

  - dynamicznie rozszerzalne pola opisowe oraz listy wielokrotnego wyboru dostosowujące się do wewnętrznej zawartości,

  - eksponowanie głównej informacji na poszczególnych formularzach systemu,

  - automatyczne przesuwanie zawartości okna do aktualnie aktywnego elementu,

  - natywny rendering pól edycyjnych gwarantujący poprawę czytelności/estetyki w stosunku do wyglądu opartego o standardowe ustawienia systemu operacyjnego,

  - zmiana wyglądu mechanizmu importu danych w celu poprawy czytelności oraz kontekstowej prezentacji poprawności pól, w zależności od trybu - dodawanie/aktualizacja,

  - kontekstowo zwijane sekcje w szablonach wydruku,

  - zmiana sposobu prezentacji grup mailingowych oraz szablonów korespondencji uwzględniająca podział na rekordy publiczne oraz prywatne,

  - usprawnienie prezentacji cech kontrahenta/kontaktu poprzez podział na konfigurowalną ilość kolumn,

  - interface mobilny rozbudowany o funkcję animacji menu oraz kalendarzy kontekstowych.

 • Wsparcie dla SAGE Symfonia ERP 50c - do grona aplikacji handlowych wspieranych przez modułu ITCube INTEGRATOR dołączył system SAGE Symfonia ERP 50c. Jest on następcą jednego z najbardziej popularnych systemów handlowych SAGE Symfonia 2.0, dla którego wsparcie producenta wygasa w 2021 roku.

 • Rozbudowa modułu EKSTRANET - wzbogacenie platformy komunikacji B2B - ITCube Ekstranet - o następujące funkcje:

  - możliwość załączenia plików w kontekście zgłaszanego zlecenia serwisowego,

  - wysyłanie przypomnień e-mail o dodaniu nowego zlecenia serwisowego,

  - wysyłanie przypomnień e-mail o dodaniu nowego zamówienia,

  - możliwość wygenerowania nowego hasła przez użytkownika Ekstranetu,

  - dodanie prawa użytkownika do akceptowania zleceń serwisowych złożonych poprzez Ekstranet,

  - dodanie prawa użytkownika do akceptowania zamówień złożonych poprzez Ekstranet.

 • Inne funkcje:

  - możliwość definiowania praw do korzystania z szablonu wydruku dokumentu handlowego dla poszczególnych działów firmy,

  - możliwość wyznaczania domyślnego szablonu wydruku dokumentu handlowego dla poszczególnych działów firmy,

  - rozszerzenie integracji z systemami SAGE Symfonia ERP oraz 50c o obsługę 6 progów cenowych wraz z dynamicznym modelem cen brutto/netto,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (SAGE Symfonia ERP/50c 2021, Comarch Optima 2021.3) …

Wersja 2021.1 (2021.01.12)

 • Prezentacja zbiorów kontrahentów na mapie - Dzięki integracji ze środowiskiem OpenStreetMaps wprowadzono możliwość graficznej prezentacji zbiorów kontrahentów na mapie. Dla przejrzystości wyświetlanych danych, przy dużej ilości rekordów, są one grupowane i prezentowane w szczegółach dopiero przy odpowiednim powiększeniu mapy. Funkcja ta pozwala wyświetlić na mapie np.: Klientów wybranego handlowca w najbliższej okolicy, Firmy które zakupiły w ostatnim okresie wybrany produkt, Kontrahentów z którymi nie było kontaktu w zadanym horyzoncie czasowym i wiele, wiele innych...

 • Raporty geolokalizacyjne - moduł ITCube RAPORTY został wzbogacony o szereg statystyk prezentujących sumaryczne wyniki na mapie. Przykładami tego typu analiz są: Firmy/Mapa regionów, Sprzedaż/Mapa regionów, Zadania/Mapa regionów, Lista zleceń serwisowych na mapie.

 • Ikony okien systemowych - w ramach poprawy ergonomii pracy wprowadzono mechanizm prezentacji ikon dla wszystkich okien systemowych. Dzięki powyższej funkcji, nawet gdy użytkownik otworzy wiele zakładek, może on się szybko i wygodnie zorientować, które z nich dotyczą opisu kontrahenta, zadań do wykonania, korespondencji mailowej czy też wątku związanego z modułem serwisowym.

 • Inne funkcje:

  - Rozbudowa mechanizmu drukowania oferty o możliwość prezentacji loga klienta/odbiorcy,

  - Możliwość definiowania raportów dodatkowych dostępnych z poziomu interface mobilnego,

  - Nowy sposób kodowania haseł dla użytkowników bazy (integracja z systemami opartymi o technologię PHP),

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2021.0, WF-MAG 8.60) …

Wersja 2021.0 (2020.09.21)

 • Zdjęcia pracowników oraz osób kontaktowych - w najnowszej wersji wprowadzono mechanizm zarządzania zdjęciami, które związywane są z użytkownikami systemu bądź osobami kontaktowymi. Tak stworzone avatary wykorzystywany są następnie w celu łatwiejszej identyfikacji podmiotów - rozpoczynając od formularza użytkownika/osoby kontaktowej, poprzez wyszukiwarki powyższych obiektów, kończąc na liście nieobecności czy dokumentów handlowych panelu głównego.

 • Loga kontrahentów -  kolejnym krokiem mającym na celu poprawę ergonomii oraz komfortu pracy jest wprowadzenie funkcji zarządzania znakami graficznymi firm. Logo kontrahenta wyświetlane jest na jego karcie w postaci estetycznej animacji. Dodatkowo prezentowane jest w ramach wyszukiwarki kontrahentów oraz w oknie połączenia przychodzącego w celu graficznego wyróżnienia istotnych podmiotów oraz ich szybkiej identyfikacji.

 

 • Automatyczna optymalizacja plików graficznych - uzupełnieniem systemu graficznej identyfikacji wybranych obiektów jest mechanizm automatycznej optymalizacji plików graficznych. Umożliwia on skalowanie oraz ewentualną zmianę formatów pliku w celu uzyskania grafik spełniających minimalne wymagania systemowe przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu ich objętości. Opisywany mechanizm nie ogranicza się jedynie do obsługi zdjęć użytkowników i logo firm, wprowadzono bowiem także możliwość definiowania preferowanych wymiarów plików graficznych dla katalogów dokumentów. Dzięki temu możliwa jest łatwa standaryzacja wymiarów zdjęć produktów - także w trybie hurtowego importu ikon produktów. Kolejnym przykładem zastosowanie powyższego mechanizmu jest optymalizacja zdjęć wykonanych przez pracowników telefonem komórkowym. W takim przypadku często możemy uzyskać wystarczającą jakość/czytelność grafiki przy jednoczesnym, nawet dziesięciokrotnym, zmniejszeniu jego objętości. Wszystkie operacje są w pełni automatyczne i nie wymagają od użytkownika żadnych dodatkowych czynności gwarantując istotne zmniejszenie rozmiaru bazy danych.

 • Inne funkcje:

- Dostosowanie do mobilnej wersji przeglądarki Safari dla systemu iPadOS 13,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2020.7) …

Wersja 2020.2 (2020.06.09)

 • Wsparcie dla dwuetapowej autoryzacji środowisk Gmail oraz Office365 - w najnowszej wersji zbiór dodatkowych modułów rozszerzony został o pozycję ITCube OAUTH. Powyższy moduł umożliwia autoryzację w sieciach Gmail oraz Office365 z wykorzystaniem protokołu OAuth 2.0. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami firmy Google oraz Microsoft dodatkowa autoryzacja podczas wysyłania poczty elektronicznej będzie modelem promowanym w ich sieciach. Użytkownicy systemu ITCube którzy w przyszłości zdecydują się na podniesienie bezpieczeństwa środowisk poczty elektronicznej maja zatem gwarancję, iż od strony technicznej system jest przygotowany na nadchodzące zmiany.

 • Rozbudowa modelu uprawnień kalendarzy -  wprowadzono mechanizm definiowania praw odczytu do kalendarzy zadań, nieobecności oraz działań serwisowych dla zdefiniowanych grup użytkowników. Możliwość separacji kalendarzy systemowych w stosunku do poszczególnych zespołów roboczych przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa oraz ergonomii użytkowania systemu.

 

 • Graficzne wyróżnianie rekordów historii - sekcje historyczne wszystkich obiektów wzbogacone zostały o funkcję graficznego wyróżniania rekordów w oparciu o zdefiniowane kryterium. Dzięki temu możliwa jest dla przykładu rekonfiguracja systemu pozwalająca na graficzne wyróżnienie dokumentów handlowych opiewających na ponadstandardowe kwoty, plików z zadanego katalogu, projektów z opóźnionymi etapami itd.

 • Inne funkcje:

- Zastosowanie nowej biblioteki okien dialogowych w celu poprawienia estetyki oraz kompatybilności z nowymi wersjami przeglądarek internetowych,

- Wprowadzenie możliwości załączenia wielu dokumentów plikowych do obiektu podrzędnego bez konieczności wielokrotnego wywoływania przeglądarki plików,

- Rozbudowa modułów INTEGRATOR dla systemów Asseco WF-MAG oraz Comarch ERP Optima o funkcję wyświetlania informacji o przeterminowanych płatnościach dla rozliczonych faktur,

- Poprawa bezpieczeństwa systemu poprzez zabezpieczenie strony rejestracji licencji przed atakami typu Brute Force,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2020.5, Asseco WF-MAG 8.51) …

 

 

Wersja 2020.1 (2020.03.10)

 • Nowa wersja modułu raportowania - w najnowszej wersji podsystem analiz graficznych oparty został o nową technologię wspierającą grafikę wektorową. Zastosowanie nowego środowiska pozwoliło na wprowadzenie elementów interaktywności, animacji oraz prezentacji dodatkowych, kontekstowych informacji na wykresach.

 • Zarządzanie cechami zleceń serwisowych -  moduł SERWIS rozszerzony został o mechanizm opisu zleceń serwisowych cechami. Nowa funkcjonalność pozwala na formalne związanie zlecenia serwisowego z dowolną ilością opisujących je cech/właściwości. Zbiór cech możemy dodatkowo podzielić na niezależne bloki tematyczne oraz umieszczać je na wydrukach serwisowych (np.: checklista standardowych prac wykonywanych w ramach konkretnego zlecenia serwisowego).

 

 • Mobilność integracji z systemem Comarch ERP XL - modyfikacji uległ interface moduł pozwalającego na integrację z systemem handlowym Comarch ERP XL. Dzięki temu informacje o stanach magazynowych oraz stanie rozliczeń dostępne są  także z poziomu urządzeń mobilnych.

 • Inne funkcje:

- Dostosowanie wydruków systemowych do obsługi wektorowych grafik w formacie SVG,

- Wprowadzenie funkcji dynamicznego zwijania/rozwijania długich pól opisowych,

- Wprowadzenie funkcji wykrywania kolizji w ramach serii zadań oraz działań serwisowych,

- Dostosowanie edytora HTML do wprowadzonego w aktualnych wersjach przeglądarek pojęcia "czcionki domyślnej dla urządzenia końcowego",

- Rozbudowa modułu Ekstranet o mechanizm prezentacji dodatków produktowych

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2020.3, Comarch ERP XL 2020)

 

Wersja 2020.0 (2019.11.12)

 • Mobilna wersja modułu INTRANET - do grona modułów oferujących mobilny interface dołączył obecnie INTRANET. Dzięki temu także na telefonie komórkowym możemy wygodnie przeglądać pomoc wewnętrzną, zarządzać ogłoszeniami, rezerwować zasoby współdzielone oraz definiować koszty/nieobecności do akceptacji.

 • Zarządzanie cechami w bazie produktów/usług -  moduł zarządzania bazą produktów/usług rozszerzony został o mechanizm opisu oferowanego asortymentu cechami. Nowa funkcja pozwala na formalne związanie produktu/usługi z dowolną ilością charakterystycznych cech/właściwości. Zbiór cech możemy dodatkowo podzielić na odrębne bloki tematyczne co przekłada się na ich graficzną reprezentację.

 

 • Mobilność integracji z systemem Subiekt GT - modyfikacji uległ interface moduł pozwalającego na integrację z systemem handlowym Subiekt GT. Dzięki temu informacje o stanach magazynowych oraz stanie rozliczeń dostępne są  także z poziomu urządzeń mobilnych.

 • Inne funkcje:

- Rozszerzenie mechanizmu eksportu produktów/usług o możliwość filtrowania bazy względem zbioru zadanych cech,

- Dodanie obsługi niestandardowych/dodatkowych pól na formularzu użytkownika,

- Możliwość prezentacji dodatkowych informacji w wybranych miejscach pulpitu głównego,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP 2020, Comarch Optima 2020, Asseco WF-MAG 8.50.)

 

Wersja 2019.4 (2019.09.02)

 • Rozbudowa oraz konfigurowalność historii - rozbudowie uległy sekcje historyczne we wszystkich obiektach systemowych. W obecnej wersji prezentują one więcej danych tak by dostęp do istotnych informacji był jeszcze szybszy. Wprowadzono jednocześnie długo oczekiwany mechanizm dodatkowych plug`inów, które pozwalają na dostosowanie sekcji historycznych pod indywidualne potrzeby konkretnego Klienta.

 • Mobilna wersja modułu INTEGRATOR - do grona modułów oferujących mobilny interface dołączył INTEGRATOR dla systemów Symfonia 2.0, Symfonia ERP, CDN Opt!ma oraz WF-MAG. Dzięki temu informacje o stanach magazynowych oraz stanie rozliczeń dostępne są w wygodny sposób z poziomu urządzeń mobilnych.

 

 • Nowa wersja modułu CTI - moduł pozwalający na integrację z centralą telefoniczną został oparty o nową technologię WebSockets. W konsekwencji współpracuje on obecnie także z przeglądarkami Chrome oraz Firefox oferując następujące funkcje :
  - identyfikacja podmiotu dzwoniącego pozwalająca na prezentację wybranych informacji przed rozpoczęciem rozmowy,
  - dzwonienie do Klienta poprzez kliknięcie w numer zapisany na kartotece kontrahenta,
  - funkcje dodatkowe (np. przekazywanie połączenia).

 • Inne funkcje:

- Dodanie funkcji definiowania dodatkowych, niestandardowych kolumn dla mobilnego trybu pracy wyszukiwarek,

- Dodanie możliwości edycji kodu HTML dla edytora treści w pomocy wewnętrznej,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów ERP takich jak Symfonia 2.0 2020, Comarch ERP Optima 2019.6.

Wersja 2019.3 (2019.04.24)

 • Nowy system powiadomień - W wersji 2019.3 wprowadzono funkcję informowania użytkowników za pomocą „chmurek” systemu operacyjnego. Obecny mechanizm przypomnień systemu CRM w postaci wyskakujących okienek dotyczy zbliżających się terminów realizacji zadań, projektów czy działań serwisowych. Nowy kanał komunikacji jest jego uzupełnieniem i koncentruje się na innych zdarzeniach związanych głównie z akceptacją bądź brakiem akceptacji kosztów, dokumentów handlowych, nieobecności czy korespondencji grupowej. Nowe przypomnienia dotyczą także edycji rekordów użytkownika przez inne osoby (np.: zadań, ofert, zamówień, projektów czy etapów projektów).

 • Rozbudowany Lejek Sprzedaży - w najnowszej wersji programu do zarządzania relacjami z klientami przekazano do użytku rozbudowany raport analizujący oferty. Lejek sprzedaży jest dostępny w module podstawowym systemu CRM.

 

 • Mobilna wersja modułu FORMULARZE - podsystem tworzenia dodatkowych, niestandardowych FORMULARZY dołączył do grona modułów oferujących mobilny interface. Dzięki temu nawet niestandardowe obiekty opisywane przez formularze stworzone przez Klienta we własnym zakresie mogą być wygodnie użytkowane na urządzeniach mobilnych. Jako przykład można tutaj podać ankiety. Jeśli administrator zdefiniuje ankietę w systemie CRM to może dodatkowo oznaczyć taki formularz aby był dostępny w wersji mobilnej. Dzięki temu pracownik terenowy będzie mógł uzupełnić ankietę przebywając u Klienta.

 • Inne funkcje:

- Możliwość definiowania niestandardowych kolumn w wyszukiwarkach formularzy dodatkowych,

- Możliwość aktualizacji dokumentów handlowych w module Import API,

- Mechanizm zmiany hasła przez użytkownika modułu EKSTRANET we własnym zakresie,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów ERP takich jak Symfonia ERP 2019.1, Comarch ERP XL 2019 oraz Comarch ERP Optima 2019.

Wersja 2019.2 (2019.02.07)

 • Mobilny interface dla modułu SERWIS - Wprowadzenie responsywnego środowisko graficznego dla formularzy modułu serwis. Nowa funkcjonalność gwarantuje wygodną i ergonomiczną pracę na urządzeniach mobilnych w zakresie:

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania kontraktów serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania gwarancji serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania zleceń serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania działań serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania maszyn,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania wypożyczeń,

  - Dziennego kalendarza działań serwisowych,

 • Integracja zadań/działań serwisowych z kalendarzem mobilnym - nowa wersja modułu ICAL pozwala na łatwy eksport pojedynczych zadań oraz działań serwisowych do formatu iCal. Wywołanie powyższych funkcji z poziomu urządzenia mobilnego skutkuje automatycznym importem wskazanych informacji do jego wewnętrznego kalendarza.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja programu CRM to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - Możliwość konfiguracji dodatkowych, niestandardowych kolumn na formularzach eksportu zadań, notatek i projektów,

  - Obsługa formatu iCal dla formularza hurtowego eksportu działań serwisowych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP OPTIMA 2019.1, WF-MAG: 8.40.4) ...

Wersja 2019.1 (2018.11.13)

 • Wprowadzenie mobilnego interface - Responsywne środowisko graficzne wykorzystuje najnowsze technologie dostępne w przeglądarkach internetowych, a co za tym idzie gwarantuje wygodną pracę bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Mobilna wersja programu w wersji 2019.1 oferuje między innymi:

  - Wygodną obsługę katalogu kontrahentów oraz osób kontaktowych,

  - Integrację z bazą GUS,

  - Dostęp do bazy produktowej wraz z możliwością tworzenia dokumentów handlowych,

  - Zarządzanie zadaniami oraz notatkami,

  - Graficzny kalendarz wraz z możliwością planowania/realizacji zadań oraz nieobecności,

  - Kompletną historię korespondencji elektronicznej oraz narzędzia wysyłania spersonalizowanych listów,

  - Rejestrację dokumentów plikowych oraz zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego,

  - Zarządzanie projektami oraz etapami projektów,

  - Podgląd płatności i stanów magazynowych zapisanych w systemach handlowych SYMFONIA 2.0/SYMFONIA ERP.

Wersja 2019.0 (2018.09.27)

 • Hurtowa rejestracja dokumentów - Aktualna odsłona systemu wprowadza długo oczekiwany mechanizm hurtowej rejestracji plików. Rejestracja zbioru plików stanowiących cześć historii kontrahenta czy projektu sprowadza się więc do jednego kliknięcia. We wcześniejszych wersjach konieczne było wielokrotne powtarzanie procesu rejestracji dla każdego pliku z osobna.

 • Wsparcie dla technologii Drag and Drop - By zarządzanie dokumentami  było jeszcze wygodniejsze najnowsza wersja systemu wspiera technologię Drag and Drop dla przeglądarek Firefox oraz Chrome. Powyższa funkcja zaimplementowana została w wielu formularzach poczynając od rejestracji czy aktualizacji pliku a kończąc na mechanizmie importu danych.
 • Inne funkcjonalności:

  - funkcja podglądu plików bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności ich pobierania,

  - obsługa niestandardowych pól dodatkowych w szablonach wydruku dokumentu faktury,

  - możliwość pobrania pliku PDF bezpośrednio z poziomu formularza wydruku dokumentu handlowego,

  - możliwość konfiguracji funkcji automatycznego skalowania ekranu dla wybranych urządzeń opartych o aktualne wersje systemów Android oraz iOS.

  - dostosowanie modułu intgracyjnego do najnowszej wersji programu Comarch ERP OPTIMA 2018.8.